دوفصلنامه روانشناسی خانواده (نشریه انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران)- درباره نشریه
مجوز علمی-پژوهشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

.دوفصلنامه "روانشناسی خانواده"، نشریه انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران است و براساس نامه کمیسیون نشریات علمی کشور، مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره  3/459325//3 مورخه 92/9/4و مجوز وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی به شماره 92/32178 مورخه 92/11/15 موفق به کسب مجوز انتشار و با مجوز نامه شماره 168326/18/3 مورخه 16/8/1394 وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری صاحب اعتبار علمی - پژوهشی شده است.

.

.

.

نشانی مطلب در وبگاه دوفصلنامه روانشناسی خانواده (نشریه انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران):
http://ijfp.ir/find.php?item=1.40.12.fa
برگشت به اصل مطلب