دوفصلنامه روانشناسی خانواده (نشریه انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران)- راهنمای نگارش مقاله
راهنمای نگارش مقاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها

« روانشناسی خانواده » با هدف انتشار یافته­های اصیل و بدیع علمی در حوزه گسترده روانشناسی خانواده، مبادله اطلاعات علمی بین پژوهشگران و تقویت نهضت تولید علم، مقاله­های علمی را در زمینه­ روانشناسی خانواده چاپ می­کند. مقاله­های پژوهشی در اولویت قرار دارند و رعایت نکات زیر برای تنظیم مقاله الزامی است:

.

عنوان: مختصر و متناسب با محتوا

نام و نشانی نویسنده مسوول: نام، نام خانوادگی، درجه علمی، مرتبه دانشگاهی، نشانی پستی محل کار، تلفن و پست الکترونیکی

چکیده فارسی: حداقل 200 کلمه و حداکثر 250 کلمه در یک پاراگراف شامل مقدمه، هدف، روش (نمونه و ابزار)، یافته­ها، نتیجه ­گیری نهایی و واژه ­های کلیدی (3 تا 5 واژه)

چکیده انگلیسی: معادل و مطابق چکیده فارسی

مقدمه: بیان مساله، مبانی نظری و پیشینه پژوهش، هدف­ها، پرسش (ها) و یا فرضیه (های) پژوهش

روش: الف- جامعه آماری، نمونه و روش اجرای پژوهش (شامل نوع طرح پژوهش و روش­های تحلیل آماری داده­ها)

   ب- ابزار سنجش با شرح کامل زیرمقیاس­ها، نمره­ ها، ویژگی های روانسنجی در نمونه ­های ایرانی و غیر­ایرانی

یافته­ ها: نتایج پژوهش همراه با جدول­ ها و نمودارهای ضروری مطابق ضوابط و الگوهای APA

بحث: بررسی نتایج پژوهش و تبیین یافته­ ها، شرح پیامدهای عملی و نظری، بیان محدودیت­ها و پیشنهادها

پانویس­ها: توضیحات و معادل لاتین اصطلاحات و اسامی مولفانی که ذکر نامشان در منابع ضرورت ندارد، پایین هر صفحه با شماره ­های مجزا برای هر صفحه

مراجع: مراجعی که در متن مقاله از آنها استفاده شده است مطابق ضوابط  APAبه شرح زیر تنظیم شوند:

مقاله- نام خانوادگی و حرف (حروف) اول نام نویسنده یا نویسندگان، سال انتشار، عنوان مقاله، نام نشریه، شماره، صفحه

کتاب (تالیف)- نام خانوادگی و حرف (حروف) اول نام نویسنده یا نویسندگان، سال انتشار، عنوان کتاب، نوبت چاپ، محل نشر، ناشر

کتاب (ترجمه)- نام خانوادگی و حرف (حروف) اول نام نویسنده یا نویسندگان، سال انتشار متن اصلی، عنوان کتاب، نام و نام خانوادگی مترجم یا مترجمان، سال ترجمه، نوبت چاپ، محل نشر، ناشر

پایگاه های اینترنتی- ابتدا نشانی URL و سپس تاریخ بازدید به روز/ماه/سال نوشته شود.

توجه: در مراجع فارسی، مطابق الگوی APA، نام خانوادگی به­طور کامل و نام (ها) به­ صورت اختصاری نوشته شود.

ترتیب ارایه مطالب در مورد پژوهش­های کیفی، مقاله­ های تحلیلی و مروری متناسب با نوع مقاله متفاوت خواهد بود.

علاوه بر نکات فوق، مقاله بر اساس شرایط زیر بررسی می­شود:

مقاله در هیچ نشریه ­ای چاپ نشده باشد.

مقاله با نسخه 2003 یا 2007 نرم ­افزار رایانه­ ای Word حداکثر در 5000 کلمه (خط نازنین، اندازه 12، فاصله خطوط 5/1، صفحهA4 ) تایپ شده باشد.

مقاله باید به همراه یک نامه جداگانه از طرف نویسنده مسئول به سردبیر مجله و  فقط از طریق وب سایت دوفصلنامه روانشناسی خانواده به آدرس www.ijfp.ir ارسال شود.

دو­فصلنامه روانشناسی خانواده در رد، اصلاح و ویرایش مقاله آزاد است.

مسوولیت محتوای علمی مقاله با نویسنده یا نویسندگان آن است.

نشانی مطلب در وبگاه دوفصلنامه روانشناسی خانواده (نشریه انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران):
http://ijfp.ir/find.php?item=1.48.15.fa
برگشت به اصل مطلب