دوفصلنامه روانشناسی خانواده (نشریه انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران)- اطلاعات تماس
تماس با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها

آدرس مکاتبات پستی: اهواز، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، طبقه سوم، دفتر مجله دوفصلنامه روانشناسی خانواده.

تلفن تماس: 09160643808

دورنگار: 06133361636

آدرس پست الکترونیکی:  info@ijfp.ir

آدرس سایت: www.ijfp.ir   

نشانی مطلب در وبگاه دوفصلنامه روانشناسی خانواده (نشریه انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران):
http://ijfp.ir/find.php?item=1.57.19.fa
برگشت به اصل مطلب