دوفصلنامه روانشناسي خانواده (نشريه انجمن علمي روانشناسي خانواده ايران)- هیات تحریریه
هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

اعضای هیات تحریریهرضا خجسته مهر

                                                        رضا خجسته مهر
                                                                                         دکتری روانشناسی
                                                                                          استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
                                                                                         

                                                                                      http://edupsy.scu.ac.ir/~khojasteh.r
                                                                                           mobile-logo۰۶۱۱-۳۳۳۳۹۱۰
 
رزومه علمی خانم منیجه شهنی ئیلاقی - صفحه اختصاصی
                                                                                            منیجه شهنی ییلاق
                                                                                        دکتری روانشناسی
                                                                                         استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
                                                                                        

                                                                                     http://edupsy.scu.ac.ir/~mshehniyailagh


                                                            ناصر یوسفی
                                                                                       دکتری مشاوره خانواده
                                                                                      دانشیار دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه کردستان
                                                                                     Naseryoosefi [at] yahoo.com
                                                                                   https://research.uok.ac.ir/~naseryoosefi
                                                                                       mobile-logo۰۹۱۸۳۷۶۳۹۸۹

 

پرینت نسرین ارشدی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز  گروه روانشناسی محل تولد: خوزستان - مسجد سلیمان مرتبه علمی: استاد وضعیت  استخدامی: رسمی تاریخ استخدام: 1373/04/19 پایه: 21 تخصص: روانشناسی صنعتی و  سازمانی علایق ...

 
                                                                                                              
نسرین ارشدی 
                                                                                            درجه علمی: دکتری روانشناسی 

                                                                                         استاد دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

                                                                                          پست الکترونیکی:
                                                                                       http://edupsy.scu.ac.ir/~narshadi                     

                                                                                         mobile-logo۴۶۳۱


دکتر سیمین حسینیان
                                                     سیمین حسینیان
                                                                                       دکتری مشاوره
                                                                                        استاد دانشگاه الزهرا

                                                                                      hosseinianalzahra.ac.ir
                                                                                   http://staff.alzahra.ac.ir/hoseinian/
                                                                                          mobile-logo۸۸۶۱۵۸۵۸-۰۲۱

                                                             غلامعلی افروز
                                             دکتری روانشناسی کودکان استثنایی
                                                                                            استاد ممتاز رشته روانشناسی و آموزش کودکان استثنای  دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
                                                                              afroozut.ac.ir
                                                                          https://ut.ac.ir/fa/page/۳۸۵۲
                                                                             mobile-logo۰۲۱-۸۸۲۵۵۰۳۱محمدعلی بشارت
                                                           محمدعلی بشارت
                                                                                                دکتری روان شناسی
                                                                                                استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
                                                                                             
                                                                                           https://psyedu.ut.ac.ir/~besharat
                                                                                                mobile-logo ۶۱۱۱۷۴۸۸


                                                        شکوه نوابی نژاد
                                                                                           دکتری مشاوره
                                                                                         دانشگاه خوارزمی
                                                                                        
https://chancellor.khu.ac.ir/page/۲۳۸۸۹/%D۸%A۷%D۹%۸۱%D۸%AA%D۸%AE%D۸%A۷%D۸%B۱%D۸%A۷%D۸%AA
                                                    
                                                           سوزان دی بون
                                                         دکتری روانشناسی
                                                        
دانشگاه کلگری کانادا
                                                                             sdboonucalgary.ca
                                                          https://psyc.ucalgary.ca/profiles/susan-boon


                                                                  کیث استفن دابسون
                                                         دکتری روانشناسی
                                                                                                دانشگاه کلگری کانادا
                                                                                           https://psyc.ucalgary.ca/profiles/keith-dobson
نشانی مطلب در وبگاه دوفصلنامه روانشناسي خانواده (نشريه انجمن علمي روانشناسي خانواده ايران):
http://ijfp.ir/find.php?item=1.41.13.fa
برگشت به اصل مطلب